Informatie

Algemene informatie
Solide-ladders.nl  is een activiteit van VDSTEENXXL BV en is leverancier van:

  • Klimmaterialen
  • PBM's
  • Alle soorten doeken
  • Alle soorten (afdek-)zeilen
  • Alle soorten touwen
  • Alle soorten netten
  • Werkkleding en -schoenen
  • hef- en hijsmaterialen

U kunt ons bezoeken in onze winkel:

VDSTEENXXL BV
Van Linschotenstraat 3
5554PM VALKENSWAARD

Tel. 040-2070605 b.g.g. 06-20393025 Bereikbaar tot 22.00 uur

www.solide-ladders.nl

www.vdsteenxxl.com

Openingstijden:

  • Maandag - vrijdag:    7.00 - 17.00 uur
  • Zaterdag & zondag:   Gesloten

 

Solide - Betrouwbaarheid ten top - is een Belgische fabrikant van ladders, trappen en steigers.


TOPKWALITEIT GEWAARBORGD

De producten beantwoorden aan de strengste kwaliteitseisen en veiligheidsnormen. Dankzij speciale aluminiumlegeringen en een veelzijdig productieproces (een combinatie van felsen, lassen en plaatsen van klinknagels of bouten), ontstaat er een licht maar uiterst sterk en veilig eindproduct.

PRODUCTIEPROCES MET COATING

Tijdens het productieproces worden de industriële ladders, trappen en andere constructies afgewerkt met een transparante polyester coating. Onbehandeld aluminium geeft zwart af maar de beschermlaag zorgt ervoor dat de gebruiker geen zwarte handen meer heeft. Daarenboven worden extreme buitentemperaturen bij het aanraken van de ladders verzacht.

STRENGE VEILIGHEIDSNORMEN EN KEURINGEN

Op het vlak van kwaliteit wordt niets aan het toeval overgelaten. Intern worden de nodige testen uitgevoerd met eigen testinstallaties om een vaste kwaliteitsstandaard te kunnen waarborgen. Extern worden er door het onafhankelijk instituut Vinçotte strenge keuringen uitgevoerd vooraleer het VGS label wordt toegekend.

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Solide-ladders.nl / VDSTEENXXL


Artikel 1 Algemeen
Op alle offertes en leveringen van VDSTEENXXL, zijnde en hierna te noemen leverancier, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.Artikel 2 Offertes
Alle offertes van VDSTEENXXL zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheids duur van één maand.

Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.Artikel 3 Opdrachten / Orders
Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door VDSTEENXXL. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat. Niet functionele verschillen tussen VDSTEENXXL en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.


Artikel 4 Prijzen
De prijzen van VDSTEENXXL zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van het tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.Artikel 5 Levertijd
De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door leverancier wordt ontvangen. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Artikel 6 Leveringen
VDSTEENXXL is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.Artikel 7 Risico’s en transport
Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.


Artikel 8 Wijziging opdracht
Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever. Indien VDSTEENXXL, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is VDSTEENXXL gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.Artikel 9 Auteursrechten
De leverancier behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte netten en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.Artikel 10 Garantie
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert VDSTEENXXL dat de haar verstrekte
opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.
Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is VDSTEENXXL gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

VDSTEENXXL is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitenrechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin VDSTEENXXL zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van VDSTEENXXL.

Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover VDSTEENXXL niet nakomt is VDSTEENXXL zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VDSTEENXXL op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


Artikel 13 Bijzonder omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaart, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In bovenstaande gevallen heeft VDSTEENXXL voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht VDSTEENXXL vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is VDSTEENXXL gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van VDSTEENXXL.Artikel 14 Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat VDSTEENXXL door zijn leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van VDSTEENXXL niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschorst, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.Artikel 15 Ontbinding
Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van VDSTEENXXL op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.Artikel 16 Mailings
Bij afname van producten uit onze webshop dan wel uit de winkel zijn wij gerechtigd om u mailings dan wel nieuwsbrieven via de mail te sturen tenzij u u uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dat u dat niet wil.Artikel 17 Geschillen
Op alle door VDSTEENXXL gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen welke naar aanleiding van de door VDSTEENXXL getroffen overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement `s-Hertogenbosch.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2024 solide-ladders | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel